ارکان اصلی اجاره نامه

  دریک اجاره نامه موارد زیر می بایست قید شود:

1-    مشخصات کامل موجر
2-    مشخصات کامل مستاجر
3-    مورد اجاره: (مشخصات کامل ملک ویا واحد مورد نظر اعم از متراژ، مشخصات کامل سند مالکیت، تعداد اطاقها،......وکلا هر گونه وسایل ویا ملزوماتی که در ملک ویا واحد آپارتمانی مورد بحث وجود دارد ویا تهیه وتدارک آن در تعهد موجر میباشد.
4-    مدت اجاره
5-    اجاره بها که باید نحوه پرداخت آن به طور کامل و دقیق (به صورت نقدی، چک و یا هرگونه سند دیگر)قید گردد.
6-    قید نوع مصرف مستاجر (مسکونی، اداری و یا تجاری)
7-    تعداد نفراتی که در مدت اجاره از ملک استفاده میکنند.

تاریخ ثبت: 1397/04/20 - 12:16