سوله اجارهای

سوله اجارهای برای فعالیت مواد غذایی نیازمندیم،

دیوارها سرامیک ویا سنگ،کف سرامیک وتمامی نکات بهداشتی رعایت شده باشد.دارای آب، برق، گاز، دفتری،

تاریخ ثبت: 1394/07/14 - 18:45