ارکان اصلی قول نامه (مبایعه نامه)

در یک مبایعه نامه موارد زیر می بایست قید شود:

1-    مشخصات فروشنده یا فروشندگان
2-    مشخصات خریدار یا خریداران
3-    مشخصات وامکانات مورد معامله (مشخصات کامل سندی ملک وهرگونه امکاناتی که در زمان معامله و یا در زمان تحویل ملک به خریدار یا خریداران در تعهد فروشنده یا فروشندگان است میباشد)
4-    بهای ثمن مورد معامله،
5-    زمانبندی وچگونگی نحوه پرداخت آن.

تاریخ ثبت: 1396/05/17 - 17:11