درباره قرادادهای مشارکت در ساخت بیشتر بدانیم

☄اساس مشارکت در ساخت بايد بر تجربه، خوش نامي، توانايي مالي وفني، وفاداري و پيمان داري، دانش و تخصص باشد.

☄تعيين قدرالسهم شرکاء با توجه به نوع سند ، محله ، سازنده و ... بسيار متفاوت ومتغير است.

اين قدرالسهم درهنگام شراکت با سازندگان تجربي کفهء قدرالسهم به نفع مالک توافق مي شود ولي در مشارکت با مهندسين و آرشيتکت ، کفه قدرالسهم به نفع سازندگان است ، اگر چه در واقع هردو طرف در اين نوع مشارکت بسيار راضي خواهند بود

☄براي قرارداد هاي مشارکت درساخت ضمانت اجرايي قابل قبولي بايد تعريف و توافق کرد

☄پس از اتمام سقف وستون وديوارچيني حتماً في ما بين شريک سازنده ومالک ، تقسيم نامه اي شفاف و صريح با توجه به ميزان قدرالسهم ، کيفيت وزمان فروش واحد هاي متعلق به خود تنظيم شود

☄انتخاب يک ناظر دلسوز و مجرب جهت نظارت برکيفيت اجرايي شريک سازنده  نبايد فراموش شود

☄انتقال قدرالسهم عرصه به نام شريک سازنده پس از اتمام سقف وستون و ديوار چيني صورت پذيرد

☄حق دخل وتصرف براي مالک حفظ شودتا درصورت تأخير وتعطيلي پروژه توسط شريک سازنده ، مالک بتواند براي تأمين مخارج پس از فروش قدرالسهم اعياني با مجوز قضايي دخالت نمايد

☄کيفيت ساخت آپارتمان ها ي متعلق به مالک وشريک سازنده يکسان و برابر باشد

☄براي حل اختلاف احتمالي براي تفسير مفاد و توافقات از حکميت وداوري استفاده شود

☄توصيه مي شود به جاي طمع در ميزان قدرالسهم اعياني با سازنده خوش نام ،معتبر و پرتجربه شريک شود

☄به جاي فسخ واِقاله قراردادمشارکت در ساخت، قرادادي مطمئن و اصولي تنظيم شود. فسخ واقاله قرارداد ،پس از شروع عمليات تخريب  ويا گود برداري ديگر معنا و مفهومي ندارد

☄براي انتخاب نقشه معماري و... حتماً فعالانه مشارکت داشته باشيد

☄اجازه اخذ وام به هر عنوان به شريک سازنده داده نشود

☄در تعيين ميزان خسارت نبايد افراط و تفريط شود

☄حتما موارد بيمه ساختمان و مسئوليت ساخت واجراء در ضمن قرارداد رعايت وتوجه شود

☄مدت تأخير مجاز و غير مجاز مجري و شريک سازنده صريحاً مشخص شود

☄حتماً آزمايش خاک ازشريک سازنده مطالبه شود

☄مسئوليت پاسخگويي به هر گونه دعوي حقوقي و کيفري وساير ادعا ها به عهده شريک سازنده) گذاشته شود

☄قبل امضاء قرارداد مشارکت راجه به کم وکيف اجراي تعهدات و قول وقرار شريک سازنده مفصلاً تحقيق شود

☄موضوع هارد شيپ  (شرط مذاکره مجدد) در صورت بروز حوادث غير مترقبه و سياسي و اقتصادي در متن قرارداد منظور شود

☄براي اجراي تعهدات شريک سازنده ، امتياز و تشويقي جهت حسن اجراي تعهدات در نظر گرفته شود

☄مبناي تعيين قدرالسهم براي طرفين براساس قيمت عرصه و ميزان هزينه ساخت و... مي باشد

☄واحدهاي شراکتي في مابين مالک و شريک سازنده با توجه به ميزان قدر السهم آنان و نحوه بهره برداري و کيفيت فروش واجاره صريحاً مشخص شود

☄کيفيت تحويل آپارتمان ها براساس قابليت بهره برداري و بدون هيچ عيب وايرادي بايد همراه باشد

☄پس از اتمام هر مرحله از ساخت وساز ، به مالک تحويل شود واز وي اقرار گرفته شود. براي اين منظور از شرکت هاي متخصص گواهي .تائيد نامه اخذ ويک نسخه به مالک تحويل شود

☄قبل از فک رهن ملک توسط مالک ، هيچ گونه اقدامات اجرايي و اداري انجام ندهيد

☄تکليف مصالح ساختمان هاي کلنگي را مشخص کنيد

☄تکليف خطوط تلفن هاي داير في مابين طرفين مشخص شود

☄در خصوص اجازه اِعمال تغييرات توسط پيش خريداران و مالک ونحوه تأمين هزينه و مسئوليت اجرايي آن را صراحتاً مشخص نمائيد

☄تعيين تکليف هزينه هاي شارژ و نگهداري ساختمان پس از تحويل ملک ونحوه تعيين هئيت مديره ساختمان و... مشخص شود

☄هزينه هاي جانبي اعم از عوارض تراکم اضافي ، ماليات ، هزينه بيمه، هزينه هاي انشعاب آب ، برق، گازو... مشخصاً و صراحتاً توافق شود

☄ازتنظيم قرارداد مشارکت در ساخت با شخصيت هاي حقوقي اجتناب شود

☄مسئوليت وهزينه هاي نحوه تنظيم سند و صورتجلسه تفکيکي و...دقيقاً مشخص شود

☄قرارداد به امضاء شهود طرفين برسد

☄محل نگهداري اسناد ومدارک ملک مورد مشارکت وهم چنين کيفيت وکا لت نامه به نام شريک سازنده توافق شود

☄اساس مشارکت در ساخت، شناخت کامل شريک مبني بر تجربه، خودشناسي، توانايي مالي، وفاداري به پيمان و قرارداد است. بنابراين تحقيق لازم صورت پذيرد

☄تعيين قدرالسهم شرکاء بسيار متفاوت و متغير است مثلاً مشارکت با يک آرشيتکت خوشنام و خوش ذوق و خلاق، مالکين ترجيح ميدهند درصد کمتري بگيرند، چرا که آپارتمان هايي که آرشيتکت مي سازد  بسيار گرانتر از سازه هاي بنّايي است

☄در قدرالسهم اعياني، مشارکت در ساخت نبايد طمع ورزيد
منبع:فازدو

تاریخ ثبت: 1395/06/10 - 10:32