بقایای یک جاده تاریخی

طوفان در کویر کرمان بقایای یک جاده تاریخی سنگفرش شده مربوط به دوره اشکانی را نمایان کرد

تاریخ ثبت: 1395/06/07 - 11:11