مسئولیت مهندسین ناظر

مسئولیت "مهندس ناظر" برای مواردی که نام مجری حتی صوری در پروانه ساختمانی درج‌شده است

چنانچه اسم مهندس مجری در پروانه ساختمانی آمده باشد یعنی اینکه مهندس مجری سرپرست کارگاه است که مسئولیت‌های ایمنی و حوادث کارگاه بر عهده اوست البته این به شرط آن است که ناظر از مالک به‌طور کتبی تقاضا کرده باشد که مجری را در کارگاه مستقر کند و این تقاضانامه را که امضا مالک هم به عنوان رسید زیر آن است ضمیمه یکی از گزارشات به شهرداری داده و قسمت خلاف دارد را علامت بزنید.

ناظر می‌تواند حتی در پروانه‌هایی که فاقد مجری هستند به خاطر عدم صلاحیت پیمانکاران کار را متوقف کند و قسمت خلاف دارد را علامت بزند.

مجری ساختمان به شرطی می‌تواند همزمان طراح و محاسب باشد که همان ساختمانی را که می‌خواهد اجرا کند طراحی‌اش را کرده باشد.

مالک‌ها موظف هستند از کارگران و پیمانکارانی که دارای پروانه کار از وزارت کار می‌باشند استفاده کنند و ناظر می‌تواند به همین دلیل عدم صلاحیت پیمانکار را اعلام کند و کار را متوقف کند.

در ساختمان‌هایی که هم ناظر و هم مجری در ساختمان مشغول فعالیت هستند در هنگام وقوع حوادث مسئولیت اصلی بر عهده مجری است و سپس در درجه دوم بر عهده ناظر می‌باشد(بر اساس مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

اگر ساختمانی طبق جواز ساختمانی دارای مجری باشد و مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی در ساختمان حضور ندارد، می‌بایستی ناظر همواره در کلیه گزارشات مرحله‌ای بنویسید:

مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی در کارگاه حضور ندارد و خلاف ندارد را هم علامت بزنید باز مجری بخش زیادی از مسئولیت‌های ناشی از حوادث کارگاه را بر عهده خواهد داشت.

تاریخ ثبت: 1395/05/04 - 11:31