چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟

در دو ماه ابتدایی سال جاری 3.6 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط شبکه بانکی به خرید مسکن اختصاص داشته است.

 در دو ماهه ابتدایی سال جاری 48 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  45.7 درصد افزایش یافته است که از این میزان 3.6 درصد معادل یک هزار و 758 میلیارد  تومان به خرید مسکن اختصاص یافته است.

از کل تسهیلات پرداخت شده به برای خرید مسکن 7.5 میلیارد تومان معادل 0.7 درصد تسهیلات بخش کشاورزی، 22.1 میلیارد تومان معادل 0.2 درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن، هزار و 512 میلیارد تومان معادل  37.2 درصد از تسهیلات بخش ساختمان و مسکن به خرید مسکن اختصاص داده شده است.
در بخش بازرگانی 69 میلیارد و در بخش خدمات 146 میلیارد تومان به ترتیب معادل یک و 0.7 درصد از کل تسهیلات این بخش ها به خرید مسکن اختصاص داشته است.

تاریخ ثبت: 1395/04/26 - 11:21