واگزاری املاکی که سندش در رهن ویا آماده نباشد

هرگاه ملک مورد معامله سندش در رهن بانک باشد ویا سندش آماده نباشد

     وکالت بلاعزل

در شرایطی که سند ملکی در رهن بانک است و یا سند آن آماده نیست و امکان تغییر مالکیت آن

وجود ندارد، از طرف فروشنده به خریدار سندی در دفاتر رسمی تنظیم می شود که به آن "وکالت بلاعزل" می گویند.

در حقیقت در این نوع وکالت فروشنده به خریدار وکالت فروش و تغییر نام سند را به خریدار می

دهد تا پس از آزاد شدن سند از رهن و یا آماده شدن آن، خریدار بتواند بدون نیاز به حضور

فروشنده ملک را به نام خود ثبت کند.

تاریخ ثبت: 1394/11/17 - 18:12