وام 800هزارتومانی وام مسکن

وقتی در تاریخ 24 آذرماه 1355در روزنامه ای کیهان وام 800 هزار تومانی وام مسکن اعلام شد.

تاریخ ثبت: 1394/10/02 - 17:49