یاد عزیزان

این روزها خبر از پبدا شدن پیکر175شهیدغواص درهمه جای ایران بگوش می رسد اینان جوانانی هستند که روزگاری از تمای دلبستگیهای این دنیا عبور کرده وبرای حراست از این خاک دل به آب سپرده وآسمانی شدن وبعداز چندین سال دوری ازخاک ایران برگشتن تا در آغوش خاک ایران زمین به خاک سپرده شوند روحشان بزرگ است چون آرش با اقتدار قوی بودن چون کاوه روحشان جاودانه باد....هر کس که برای دفاع از این خاک مادری جان دهد تا ابعد جاوید است در دلها...وننگ برکسانی که چنین ناجوانمردانه در مقابل این سربازان ایستاند ونفرین باد بر دشمن ایران   همیشه یاد کنیم از این سربازان وطن وبرای حراست از این خاک تلاش کنیم ....

گروه مشاورین املاک فدک 

تاریخ ثبت: 1394/03/25 - 18:17