شـهر ها ودهـستانهای شـهریـار

 

شهرستان شهریار شهرستانی است در غرب استان تهران مرکزآن شهر شهریار که قبلا علیشاه عوض گفته می شده:

این شهرستان تشکیل شده است ازشش دهستان وهشت شهر:که شهرهای شهرستان شهریار عبارت است

از:شهرشهریار-شهراندیشه- شهرباغستان- شهروحیدیه-شهرفردوسیه-شهرامیریه -شاهدشهر-

صباشهرودهستانهای شهرستان شهریار عبارتنداز:دهستان رزکان شامل یازده روستا-دهستان

حصارزیرک شامل هشت روستا-دهستان قائم آباد یک روستا-دهستان سعیدآبادچهارروستا-دهستان مویز دوروستا-دهستان جوقین سیزده روستا تشکیل شده است.

تاریخ ثبت: 1394/03/20 - 12:38