مسکن مطلوب چگونه مسکنی است

 ((  از نظر فرهنگي ))

 اين مسئله همينطور كه اشاره شد يكي از مهمترين مسائل در طراحي خانه­هاي مسكوني مي­باشد. خانه­اي كه در تقسيم بندي فضايي آن عامل فرهنگ و نحوه زيست مردم رعايت نشده باشد به هيچ عنوان خانه مطلوبي براي ساكنان آن نيست.

و چه بسا دراينگونه موارد ساكنين خانه بعد از مدتي مطابق ميل خود تغييراتي درپلان داخلي خانه انجام دهند. روي همين اصل معمار بايد كاملاً روي فرهنگ و نحوه زيست و آداب و رسوم افراد شناخت پيدا كند و شناخت هر چه بيشتر آن باعث مطلوبيت خانه براي ساكنين خواهد بود.

به عنوان مثال داشتن فضاهاي مجزا براي جنسهاي مختلف و سنين متفاوت، ايجاد عرصه­هاي عمومي و خصوصي در خانه از عوامل ايجاد مطلوبيت در خانه مي باشد.
 

 ((  از نظر اقليم ))

هر مسكن براي زندگي نرمال بايد از نظر شرايط زيستي مناسب باشد. توجه به وضع اقليم يكي از موارد لازم در اين مورد است.

مطابقت با اقليم محل و مقابله صحيح در مقابل عوامل جوي نامناسب محلي، در ايجاد شرايط مطلوب در خانه بسيار مؤثر است.

ساخته شدن خانه­ها با فواصل معقول براي ايجاد كوران هواي بين ساختمانهاي مسكوني يا انتخاب سطح پنجره مناسب با وضع اقليمي،میزان روشنايي و آفتابگيري كافي براي تك تك فضاهاي خانه از مثالهايي است كه در اين باره مي­توان زد.
ج- از نظر آسايش: از عوامل بوجود آورنده آسايش مي­توان به اين موارد اشاره نمود:
1- بوجود آوردن فضاهاي سبز
2- ايجاد فضاهاي جداگانه و محفوظ بدون خطر براي بازي بچه­ها.
3- دور بودن از راهها و خيابانهاي پر ترافيك، فرودگاه، كارخانه و هر منبع توليد سر و صدا و بوهاي ناراحت كننده.
4- كنترل سر و صدا: طراحي ساختمان مي­تواند به نحوي باشد تا عملكردهاي پر سر و صدا را موجب مي­شود. برآمدگي زمين، موانع پوشيده با مصالح بنايي و با ديوارهاي حجيم و غير قابل نفوذ در مقابل امواج صدا بهترين محافظ را ايجاد مي­كند.

طرح معماري مي­تواند طوري باشد كه جهت دادن به امواج صوت ورود صدا را محدود نمايد. اين خاصيت مي­تواند با شكل دادن به ديوارها، شيبها و تقاطع ساختمان ايجاد شود.
 

((   از نظر امنيت ))

احساس امنيت يك نياز غريزي در انسان است كه در آن نياز به كنترل محيط انسان بوجود مي­آورد كه يكي از اهداف طراحي را تشكيل مي­دهد. كنترل محيط به دو صورت فيزيكي بصورت نرده، حصار، قفل و نور و زنگ خطر و كنترلهاي انساني بصورت نگهباني و افراد ساكن محلي و نظاير مي­باشد.
  از نظر زيبايي

معمار با ايجاد يك تركيب زيبا و دلپسند و ساده با توجه به فرهنگ و سليقه مردم نه با استفاده از سبكهاي شخصي و طراحي يك محيط طبيعي و آزاد در رابطه با حفظ محيط طبيعي زمين و ايجاد فضاي سبز مناسب با اقليم محل مي­تواند به مطلوبيت مسكن از نظر زيبايي بيافزايد.
 

((  از نظر تكنولوژي ))

منطبق بودن خانه مسكوني با تكنولوژي روز نيز يكي از عوامل مطلوبيت است به عنوان مثال يك آشپزخانه مجهز با وسايل تهويه خوب و وسايل برقي كارآمد و تأسيسات سرمايش و گرمايش مناسب تأثير زيادي در مطلوبيت خانه خواهد داشت.
 

(( از نقطه نظر رواني ))

افراد بر حسب خواسته شخصي كه از طرز تفكر و آداب و رسوم زندگي نشأت مي­گيرد و به انتخابهاي خاص از قبيل انتخاب رنگ و طرز تزيين و انتخاب فضاي زندگي مي­پردازند، انتخاب فضاهاي زندگي چه از نظر عملكردي و چه از نظر زيبايي همگي ريشه در فرهنگ و روان و انديشه مردم دارد كه رعايت آنها ايجاد مطلوبيت از لحاظ رواني خواهد نمود.
 

((عوامل مؤثر در مطلوبيت فضاهاي خانه))
 

اين مطلب يكي از بحثهايي است كه در مورد طراحي خانه بسيار اهميت دارد. دقت در طراحي و چيدن فضاها و طراحي داخلي فضاهاي خانه هر چقدر بيشتر باشد باعث مطلوبيت و كارايي بيشتر خانه است.
 

 (( احترام به خانواده ))

خانواده كوچكترين واحد اجتماعي است كه ارتباط هايي با اعضاء خود و با جهان خارج دارد .

هر يك از اين ارتباطها ، نيازمند فضايي مناسب براي فعاليت هاي فردي و جمعي است كه در مسكن رخ مي دهد .

رابطه اين فضاها با يكديگر و با فضاي خارج و تناسبات آنها با ويژگي ها و مختصات و اهدافي كه براي خانواده مطرح است و همچنين تناسب آن با فعاليتهاي مرتبط ، موضوعاتي هستند كه توجه طراحان را طلب مي نمايد .

بنابراين مسكن مناسب ، شرايط مناسب رابراي زيست ساكنين خويش به عنوان يك واحد بنيادين اجتماعي (خانواده ) فراهم مي نمايد .

معماران بايد با در نظر گرفتن خواسته­هاي خانواده در فضا، محل مناسب آن را بوجود آورند. به عنوان مثال يك آشپزخانه خوب طراحي شده و مجهز با استفاده حداكثر از فضا در ايجاد رضايت ساكنين بسيار مؤثر است.

همچنين طراحي مناسب سرويسها منطبق با فرهنگ و يا آداب شستشوي خانواده­هاي ايراني و يا ايجاد قفسه و كمدهاي مناسب در نقاط مختلف خانه بسيار اهميت دارد. طراحي بالكن نيز بايد مورد دقت قرار گيرند كه در محل مناسب و با ابعاد قابل استفاده ارائه گردد.
 

 (( احترام به حقوق ديگران ))

 مرعي داشتن حقوق ساير آحاد جامعه از جمله همسايگان تأثيري بسزا در شكلگيري مسكن مطلوب و ارتباطهاي مساكن مطلوب بت يكديگر خواهد داشت . اين به آن معناست كه مساكن مطلوب در عين حالي كه امكان ارتباط مناسب بين افراد خانواده فراهم مي آورند از بروز مزاحمت هاي بصري ، صوتي ، رواني و امثال آن پيشگيري مي کنند.
 

((  خلوت ))

خلوت مسكن از ويژگي هايي است كه به همراه ساير موارد فوق الاشاره از ضروريات يك محيط مناسب براي زيست انسان به شمار مي رود .

اگر ارتباط انسان با جهان هستي را به روابط چهارگانه ارتباط با محيطهاي طبيعي و مصنوع و جامعه و خويشتن تقسيم كنيم ، وجود خلوت در محيط زندگي ، يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي محيط است كه مي تواند به ايجاد زمينه مناسب " رابطه انسان با خويش " بيانجامد .

علاوه بر آن ، آسايش خانواده و فراهم آمدن امكان ارتباط مناسب اعضاي آن با يگديگر و حتي با ساير نزديكان ، نيازمند خلوت مسكن است .

بنابراين مي توان خلوت را ويژگي خاصي از مسكن دانست كه به تناسب نياز فرد يا افراد و همچنين در رابطه با هر فعاليتي ، معناي خاص خود را خواهد داشت . براي مثال فضای خلوت مورد نياز براي عبادت با خلوت مورد نياز براي برپايي محافل دوستانه و خانوادگي و يا مطالعه متفاوت خواهند بود .
 

و ذکراین نکته ضروری است که ايجاد مسكن از لحاظ كمي براي افراد بدون خانه يك قسمت حل مسئله و رفع نياز مسكن مي­باشد ولي كيفيت مناسب موردي است كه نبايد ناديده گرفته شود زيرا نامطلوب بودن مسكن تأثير مستقيمي در وضع اجتماع و مردم خواهد داشت.

تاریخ ثبت: 1394/08/24 - 17:45