نرخ املاک فروخته شده در پایتخت

 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی درماه نخست پاییز سال 94 نشان می‌دهد که بیشترین سهم از   معاملات انجام شده (معادل 5 / 16 درصد) به             واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» مترمربع اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم 5/ 15 و 9/ 12 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی باسطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 2 / 57 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. به گزارش دنیای اقتصاد ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای

مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی ازآن است که واحدهای مسکونی با ارزش «100 تا 130» میلیون تومان با سهم 5/ 10 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد

بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «130 تا 160» و «160 تا 190» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 2 / 10 و 2 / 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در ماه نخست فصل پاییز سال 94 حدود 7/ 46 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی کمتر از 220میلیون تومان اختصاص داشته است.

 

تاریخ ثبت: 1394/08/24 - 10:25