ا مـید به رونق بازار ملک

هنوز بازار ملک در رکود بوده ولی امید است با تدابیرجدید دولت کم شدن سود بانکها که واقعا نقش بزرگی در رکود ملک داشته بازار ملک حرکت تازهای داشته باشد..................                      به امید روزهای سبز       گروه مشاورین املاک فدک

تاریخ ثبت: 1394/01/17 - 18:30